Hemelse werkelijkheden – Bettex

Voorwoord van uitgever J.H. Kok uit Kampen bij laatste boek F. Bettex – 1916

Hemelse werkelijkheden - Bettex

Niet zonder enige weemoed in het hart leg ik dit boekje ter perse. Het is de laatste arbeid van de ook hier te lande om zijn geschriften zo zeer gewaardeerde en door zeer velen zo hartelijk geliefde Bettex. Zijn laatste arbeid, als met schier verstijvende hand geschreven, over … de Hemelse werkelijkheden. Is het niet opmerkelijk dat juist dit boekje de lange rij zijner geschriften heeft gesloten?

Het is heden juist een jaar geleden dat Prof. Friedrich Bettex, in hoge ouderdom, in zijn Heiland is ontslapen, en slechts kort te voren had ik dit manuscript van hem ontvangen. Beiden hebben we niet vermoed, dat dit onze laatste correspondentie zou zijn.

En zo is dan ook deze mond gesloten, en hebben ook deze vingers de pen laten glippen. Bettex was een man des geloofs. Een onvermoeid strijder voor de eer van zijn God, wien te dienen met zijn ganse hart en met zijn ganse verstand, de ademtocht zijner ziel was geworden. Hij heeft gearbeid zolang het dag was, hij heeft nu ontvangen het loon van de getrouwe dienstknecht.

DE UITGEVER

Kampen, 13 september 1916


Luisteren naar de Goddelijke wereldbeschouwing

Bettex begint in dit boekje (oorspronkelijk 77 pagina’s) vrijwel direct met een waardevolle aansporing voor de mens in het algemeen en voor de gelovigen in het bijzonder: “Luisteren wij naar de goddelijke wereldbeschouwing, zoals zij ons door de Bijbel gegeven wordt.” Enkele aanhalingen uit “Hemelse werkelijkheden”:

Zien van de waarheid

Wij schatten te weinig, evenals de kennis in het algemeen, deze onze beloofde kennis in God van al Zijn doen, van al Zijn werken en schepselen, en van al Zijn gedachten. Deze kennis zal echter niet gelijk zijn aan de aardse, die door allerlei waarnemingen en gevolgtrekkingen verkregen wordt; maar een onmiddellijke, volstrekte, een zien van de waarheid. “Zij zullen God zien”, is beloofd; zij zullen Hem in alles aanschouwen. “In Uw licht zien wij het licht”, dan zien wij Uw onbegrijpelijke macht, Uw onbevatbare wijsheid, Uw heerlijke raadsbesluiten, en daarin Uw voor ons op aarde verborgen gerechtigheid. En dit aanschouwen zal ons macht en wijsheid verlenen, ja een denken met God.

Dat de Heere met de woorden: “Zie, Ik maak alles nieuw” niet bedoelt een geheel andere, door andere wetten grondgedachten bewerkte schepping dan de oorspronkelijke, wordt reeds bewezen door de herhaalde uitdrukking “hemel en aarde” en de Openbaring leert dat deze vernieuwde schepping naar dezelfde goddelijke ideeën en beginselen als een verheerlijking en volmaking der eerste zal plaats hebben.

Een “nieuw” lichaam is een “ander” lichaam

Zo leert het Woord omtrent de opstanding niet een “nieuw” in de zin van een “ander” lichaam, maar een vernieuwing van het oude. “Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Wij moeten allen veranderd worden; want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. (1 Korinthe 15 : 42, 51, 53) “Christus zal ons vernederd lichaam verheerlijken.” (Filippenzen 3 : 21)

Elders schrijft Bettex: Er is geen hemelse werkelijkheid, waarop de Schrift zozeer nadruk legt en die zij zo herhaaldelijk schildert en belooft als het eeuwige licht. Door de oorsprong des lichts, God, doorschenen en doorstroomd, zullen wij zelf “lichten als de glans des hemels en als de sterren eeuwiglijk”. (Daniël 12 : 3) en, “daar zal geen nacht meer zijn”. Beschenen door hier onbekende lichtstralen en prachtig kleurenspel, zal de gouden stad schitteren en bliksemen in diamanten-, robijnen- en smaragden-glans. “Haar licht”, zegt de ziener, “was als van het allerkostelijkste gesteente.” (Openbaring 21 : 11) Jubelend licht en stralend woord en nooit vermoede schoonheden en geheimen des lichts zullen het oog der opgestanen verblijden.

Het kinderlijk geloven

De uitgever – J.H. Kok – stelt terecht dat Bettex een “man des geloofs” was. Zijn boeken – ook “Hemelse werkelijkheden” – roepen op tot onvoorwaardelijk geloof in wat God gesproken heeft. Niet in de wetenschap of wat dan ook, maar alleen in Gods Woord. Slechts dan kunnen wij wat geschapen is in deze schepping begrijpen als typen van de “nieuwe hemel en de eeuwigheidstoestanden op de nieuwe aarde.” Van dat wat ons in het vooruitzicht gestelde is door de Schepper Zelf. En dus stelt Bettex:

Maar wij moeten het kinderlijk geloven, in plaats van ons te verschuilen in de vervluchtiging van hemelse werkelijkheden, en voor wijsheid uit te geven wat niet anders dan lafheid en ingebeelde wijsheid is.

Hoe meer schoonheid en heerlijkheid, macht en grootheid er is in uw gedachten omtrent God, hoe meer werkelijkheid en tastbaarheid in uw Bijbelse voorstellingen van de eeuwige wereld, en hoe meer uw ziel er door vertroost en verheven wordt, des te meer waarheid is er in.

De openbaring der kinderen Gods

Bettex stelt dat het gewoonweg niet zo kán zijn dat in een door God geschapen wereld de dood (de satan) de uiteindelijke overwinnaar is. De schepping , het schepsel, vermoedt dat, voelt dat en is op weg naar de definitieve verlossing. Bettex:

En evenzo gevoelt elk leven, dat de dood, het grote Neen, door Satan het goddelijk Ja tegengeslingerd, er niet behoorde te zijn, niet moest bestaan. Alle volken geloven aan een eeuwige wereld aan gene zijde; de mensheid gelooft aan een eeuwig leven; de schepping vermoedt het. (Openbaring 21 : 4) “Het schepsel, met opgestoken hoofde”, zegt de apostel, “verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het ganse schepsel tezamen zucht en is in barensnood tot nu toe”. (Romeinen 8 : 19, 22)Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus hecht er grote waarde aan dat deze uitgave bewaard blijft én nog lang tot nut van veel gelovigen (en van degenen die dat willen worden) zal zijn. De spelling van dit boek is in de digitale versie enigszins aangepast aan ons huidige spelling.


Hemelse werkelijkheden – Bettex

Hemelse_werkelijkheden_Bettex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *