Juda’s scepter en Jozef’s eerstgeboorterecht – J.H. Allen

De rode draad – Juda’s scepter en Jozef’s eerstgeboorterecht – 1902 – 19e editie

Vertaling: Wendel Slingerland

Een analyse van Bijbelse profetieën met betrekking tot de koninklijke familie van Juda en de vele naties van Israël: de “verloren” tien stammen. Het voorwoord luidt:

De rode draad

Een opvallend en veelzeggend teken des tijds is de hernieuwde belangstelling voor oudtestamentische profetie in Angelsaksische landen. Dit boek presenteert feiten en overwegingen waarmee iedereen op een bepaald moment rekening zal moeten houden, want zij zullen belangrijk blijken te zijn in globale ontwikkelingen.

Een recensent in de Baptist Messenger zegt: “Dit is een van de interessantste boeken die wij in lange tijd hebben gelezen, en wij moeten toegeven dat de argumenten van J.H. Allen onweerlegbaar lijken. Het is spannender dan een Western. De beschrijvingen van het scharlaken draad, het koninklijk overblijfsel en Jeremia’s rol bij het behoud van een heerser voor Davids troon, maken dat je liever minder slaapt dan naar bed gaat zonder te weten hoe het afloopt.

Het zaad van Abraham

In dit werk wordt de geschiedenis gevolgd van de twee families of koninkrijken in welke God het zaad van Abraham verdeelde. De paden van hun Bijbelse geschiedenis en de tot dusver vervulde profetieën over hen werden gevolgd, tot op de dag van vandaag, zonder ook maar één enkele verbindende link te missen.

Dit boek gaat over de aardse geschiedenis van Gods uitverkoren volk, omdat hiervan zo weinig bekend is. Deze kennis maakt de claims van het christendom niet alleen onweerlegbaar, maar is ook de basis van de hoop op betere dingen. Want Jezus heeft gezegd: “Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?” (Johannes 3 : 12)


Wat God vastgesteld heeft, zál gebeuren!

De Bijbel is het Woord Gods. Daarin maakt Hij Zelf Zijn Plan bekend. Een Plan dat alreeds gemaakt is vóór de “nederwerping der wereld”. (Genesis 1 : 2) Een groots Plan met als hét centrale middelpunt de Here (Jehovah) Jezus Christus, de Eersteling van de Nieuwe Schepping, die aanving op de dag van de opstanding van de Here Jezus.

Wat God bepaald heeft én vervolgens beloofd heeft te zullen doen, is gebeurd, gebeurt nu en zál gebeuren. Daar kan geen enkele misvatting over bestaan. Hij is immers de Schepper van hemelen en aarde. (Genesis 1 : 1) Die heeft gesproken en doet Zijn Werk. De gelovige mens kan en mag daar 100% op vertrouwen.

Geschiedenis, heden en toekomst

Vanuit dit vaste geloof is het fascinerend te zien hoe de Ware God trouw is aan Zijn Plan, met daarin Zijn beloften op een uiteindelijk goede afloop. Hij heeft die beloften gegeven aan met name Abraham, Izak, Jakob, Jozef, Efraïm en Manasse, om maar een paar “hoofdrolspelers” te noemen.

De geschiedenis en het heden zijn prima te volgen. De toekomst óók. Deze Woorden Gods – er zijn er nog velen meer – zijn nu nog niet volledig vervuld: En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, en Ik zal ze verhoren. (Zacharia 10 : 6)

Definitieve vervulling

Het wacht nog op de definitieve vól-making. Te beginnen bij “de 70-ste week van Daniël” en uitmondend in het vanuit Jeruzalem gevestigde aardse Koninkrijk Gods, waarbij de Here Jezus Christus, als “Zoon van David” (Mattheüs 1 : 1) en als de Ware en blijvende Koning, de door God voor altoos aan “het huis van David” gegeven scepter in handen zal hebben.

Het “huis van Jozef” wacht eveneens de definitieve – ook weer blijvende – vervulling van de beloften die al aan Abraham gedaan zijn. De toekomst is de éénwording van de 12 stammen van Israël. Niet meer verdeeld, maar één en dan werkelijk dienend als “Knecht des Heren”. Dit “profetische Woord is zéér vast”, alsdus de apostel Petrus in 2 Petrus 1 : 19:

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.


In drie delen

De schrijver John Harden Allen laat in drie delen zeer ruim het Woord Gods spreken.

Deel 1: HET EERSTGEBOORTERECHT – DE BELOFTE VAN VELE NATIES AAN ABRAHAM
Deel 2: DE SCEPTER – DE BELOFTE VAN EEN HUIS, TROON, EN KONINKRIJK IN EEUWIGHEID VOOR DAVID
Deel 3: ABRAHAM’S NAGESLACHT ONTSLUIERD


.


Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus hecht er grote waarde aan dat deze uitgave bewaard blijft.

Publicatie betekent niet automatisch dat álles in dit boek onderschreven wordt door vertaler en uitgever.

.


Juda’s scepter en Jozef’s eerstgeboorterecht