Twee naties zullen zich scheiden – E. Smit

De historische roeping van het geslacht Ezau-Amalek als tegenspeler van Gods Getuigenvolk Israël
Twee naties zullen zich scheiden

Mei 1967 – tweede druk – 1982 – Uitgave Israël Boekenfonds – Stichting Moria, Amsterdam

Genesis 25 : 21-23

En Izak bad den HEERE zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw; want zij was onvruchtbaar; en de HEERE liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd.
En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij: Is het zo? waarom ben ik dus? en zij ging om den HEERE te vragen.

En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen.

Deuteronomium 17 : 16

… Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!

Numeri 24 : 20

… en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen; maar zijn uiterste is ten verderve!

Wat God aangekondigd heeft, zal zo geschieden

Als de Ware God zegt dat Hij “een strijd voert van geslacht tot geslacht” tegen Amalek, totdat deze uiteindelijk definitief het onderspit zal delven, dan is het in de tijd tussen deze uitspraak en het heden, ook zo gegaan. Daar kan niet de minste twijfel over bestaan, of dat nu wel of niet opgemerkt is. Wat God Zelf zegt is louter Waarheid en gaat zoals Hij voorzegd heeft!

Het is aan de mens om te bezien hoe het e.e.a. terug te vinden is in de geschiedenis, zodat ook de toekomst, die in deze profetische Woorden Gods wordt neergelegd op het gebied van deze “twee naties”, deze twee volken “Jakob en Ezau”, ons duidelijk wordt.

Ezau-Amalek-Agag tegenover Jakob-Juda-David

De schrijver zegt op blz. 72: “Daarnaast zal de lijn Ezau-Amalek-Agag zich – als moeilijk herkenbaar “zizanion” (onkruid) – ingevreten hebben in de lijn Jakob-Juda-David. Ook daar zal hij de meeste invloedrijke posten trachten te bezetten. En in deze gedachtengang zou het dan voor de hand liggen dat “Edom” zich in “Efraïm-Israël”, “Amalek” zich in “Juda” en “Agag” zich in de Davidische koningshuizen verborgen zou houden. En dát er in de genoemde drie groepen (van Israël) zich veel “zizanion” bevindt, daaraan behoeft niemand momenteel, gezien de praktijk van de historie, te twijfelen.”

De strijd om het eerstgeboorterecht

Blz. 3 en 4: “Ezau verkocht zijn eerstgeboorterecht aan Jakob, kreeg later spijt (Hebreeën 12 : 17) en – zo zou men kunnen zeggen – sindsdien wordt het vervolg van de wereldgeschiedenis in diepste grond beheerst door een op alle zichtbare en onzichtbare terreinen gevoerde strijd, waarin “Ezau”, al of niet in vermomming, gedreven door jaloezie, de stoffelijke zijde van zijn verloren eerstgeboorterecht tracht “terug” te winnen.

In dit en in de volgende hoofdstukken zal getracht worden aan de hand van Bijbel en historie de volgende punten aan te tonen:

  1. Ezau is Jakobs hoofd-vijand.
  2. De vijandschap komt voort uit jaloezie en wraakzucht, verband houdende met het eerstgeboorterecht.
  3. Ezau streeft precies na, datgene wat “Jakob” beloofd is: Wereldheerschappij vanuit het “Beloofde Land”.
  4. De strijd is blijvend.
  5. De haat is onverzoenlijk.
  6. De strijd gaat met alle middelen: er is een openlijke strijd, maar vooral strijd in vermomming. Ezau’s hand werkt via andere vijanden van Israël, maar ook vermomt Ezau zich als Israël zelf.

Wij menen te hebben ontdekt dat hij voor dit grote doel speciaal het drietal Ezau-Amalek-Agag in zijn dienst genomen heeft om zijn wereldregering voor te bereiden, de wereld door het scheppen van problemen er rijp voor te maken, en tenslotte dat rijk te vestigen.”

De hoofdlijn der geschiedenis

Blz. 68: “De Bijbel geeft een hoofdlijn der geschiedenis aan, die niet is mis te verstaan:

  • Tot de wederkomst van Jezus Christus is de satan de vorst dezer wereld. In deze boze wereld beschermt God toch nog Zijn Volk en Zijn Gemeente, en laat deze – voorzover mogelijk – nog tot zegen zijn voor de rest der mensheid.
  • De wereldgeschiedenis zal uiteindelijk aan ieder bewijzen dat de mensheid, zonder God, ondanks alle knappe en goedbedoelde plannen, van de aarde een chaos gaat maken.
  • Elke poging om door een “wereldheerschappij” een einde aan oorlog, armoede en honger te maken, is uiteindelijk tot mislukking gedoemd.
  • De vorst dezer wereld echter, wiens doel het is in Gods plaats te treden, en als zodanig vereerd en aanbeden te worden door de ganse mensheid, biedt ons in de loop der geschiedenis steeds weer een nieuw plan tot oplossing van al deze problemen aan. Problemen, die hij eerst zelf veroorzaakt heeft …

Wij menen te hebben ontdekt dat hij voor dit grote doel speciaal het drietal Ezau-Amalek-Agag in zijn dienst genomen heeft om zijn wereldregering voor te bereiden, de wereld door het scheppen van problemen er rijp voor te maken, en tenslotte dat rijk te vestigen.

Een actueel onderwerp in onze dagen

Door alle eeuwen heen is de voortdurende strijd tussen de HEERE tegen Amalek een actueel onderwerp geweest. Nu is dat niet anders en dat zal ook niet anders worden totdat de Here Jezus Christus Zijn Koninkrijk op aarde gevestigd zal hebben. Ook op het profetische Woord rond “Ezau-Amalek-Agag” en “Jakob-Juda-David”, en Efraïm, zouden wij “acht hebben”, omdat het “een licht” in ons hart is in deze “duistere plaats” waarin wij ons – in het vlees – nog steeds bevinden. (2 Petrus 1 : 19) Maar gelukkig niet lang meer…


.


Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus hecht er grote waarde aan dat deze uitgave bewaard blijft.Publicatie betekent niet automatisch dat álles in dit boek onderschreven wordt door vertaler en uitgever.

.


Twee naties zullen zich scheiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *