Symboliek der Schepping – Bettex

Symboliek der Schepping en der Eeuwige Natuur – Prof F. Bettex – 1899

Symboliek der Schepping

De op een veel te groot voetstuk geplaatste “wetenschap” is er vooral op gericht om de Schepper aller dingen geen enkele eer te bewijzen.

Men kent Hem niet, wil Hem niet kennen en interesseert zich er derhalve totaal niet voor hoe Zijn schepping in elkaar steekt.

De diepere achtergronden van de zichtbare en onzichtbare dingen, het hoe en waarom en waar dit alles in de toekomst toe moet leiden, ontgaat “de wetenschap” volledig en dus ook degenen die alleen daar hun vertrouwen op stellen. Helaas…

Wij begrijpen zo goed als niets

Professor F. Bettex is van een andere orde. Hij erkent, ook in dit boek “Symboliek der Schepping en der Eeuwige Natuur”, (origineel 448 pag.) wel degelijk de Ware God, de Schepper van hemelen en aarde, op de positie waar Hij staat, namelijk aan het begin van echt álles en uiteraard ook bóven alles. Dat maakt hem onderzoekend, maar ook klein v.w.b. onze plaats in het begrijpen van al wat God geschapen heeft. Hij zegt daarover:

“Van een ongelooflijke heerlijkheid zijn – zoals al het door God geschapene – het getal, de tijd, de ruimte, de stof; alleen verstaan en begrijpen wij hier beneden van al die heerlijkheid zo goed als niets.”

De taal en het getal

Bettex heeft veel te vertellen over de taal en ook over het getal. Uiteraard vinden die zaken die zo nadrukkelijk in ons leven aanwezig zijn hun oorsprong bij God Zelf en niet bij de mens. En dat betekent dat er ontzettend veel meer in zit, dan wat slechts aan de oppervlakte gezien wordt. Het is het onderzoeken meer dan waard en dan nog zijn we beperkt in ons begrip. Bettex:

Met het besef, dat 1 het getal der eenheid is, 2 dat der tegenstelling, 3 dat van God, en 4 dat der wereld, dringen wij ternauwernood iets verder in het wezen van het getal door; …”

Tegen Darwinisme, Boeddhisme en hypnose

De schrijver spreekt zich krachtig uit tegen menselijke “producten” waarmee in de praktijk de Schepper tot leugenaar gemaakt wordt en zo uit het denken en het leven van de mens verwijderd wordt. Zoals de evolutieleer van Darwin, het Boeddhisme en hypnose. Daardoor verliest de mens God, aldus Bettex in “Symboliek der Schepping”:

“Wie God verliest, verliest ook zichzelf! – Zo wordt de wereld hoe langer hoe meer gevuld met mediums, uit wier woorden slechts de suggestie van het dagblad en het komediestuk, van de laatste roman en de laatste voordracht, van de nieuwe slagzin en de meest in trek zijnde frase, van de nieuwste wetenschap, de nieuwste humaniteit en de nieuwste godsdienst spreekt! En omdat zij blind zijn geworden zijn, vermoeden zij overal “brandende kwesties”, grote raadselen”, en behandelen zij op het toneel “moeilijke problemen der nieuwere psychologie”, waarover een kind in zijn onschuldigen eenvoud lacht en terstond het juiste woord spreekt.”

Hij schreef dit zo’n 130 jaar geleden op, maar dat had ook gisteren kunnen zijn. Zo is het ook heden ten dage.

Een boodschap voor de “wereldverbeteraars”

Wat is de mens toch druk met het verbeteren van deze oude wereld! In de dagen van Bettex ook en nu lijkt helemaal het “hek van de dam”. Inmiddels zijn we in het stadium aangeland dat er – door de sterfelijke en beperkte mens – gewerkt wordt aan “de mens 2.0”, een soort combinatie van “vlees” en techniek. Wat een waanzin! Het leidt tot niks, zoals Bettex schrijft:

Van oudsher heeft de mens beseft en begrepen, dat deze natuur, zoals zij ons hier omgeeft, niet de oorspronkelijke, maar een gevallen, bedorven, zieke natuur is. Dat deze wereld de beste is, die er met mogelijkheid zijn kan, is nog nooit door een volk, en ook evenmin door de Duitse filosofie, die deze stelling opwierp, geloofd; want de filosofen, vooral die van de nieuwere tijd, gelijken in dit opzicht op de Italiaanse marchesi, dat zij hun prachtige villa’s niet zélf bewonen, maar ze aan doortrekkende reizigers verhuren, die er zich dus ook slechts tijdelijk in vestigen. “Geen enkel filosofisch systeem”, zegt F. Brunetiére, is ooit een woonhuis voor de mensheid geworden”, en, voegen wij er bij, evenmin tot een tempel voor de Godheid. Wie van het bekrompen optimisme uitgaat, dat deze wereld volkomen in orde en goed genoeg voor hem is, zal met de jaren hoe langer hoe meer gaan overhellen tot een hopeloos pessimisme. Wie daarentegen verder voortbouwt op het klare besef, dat deze wereld niet is zoals zij behoort te zijn, heeft enig uitzicht om eenmaal in een wereld te komen, die is zoals zij wezen moet.

De eeuwige hemelse natuur

De mens zál eeuwig zalig zijn, weet ook Bettex. De grondslag daarvoor ligt in “de eeuwige hemelse natuur. De oorspronkelijke door God geschapen natuur, waarvan de hof van Eden een stukje op aarde was”, zoals God in Genesis vertelt. Uit Openbaring blijkt dat het God is – dus níet de mens – die deze natuur uiteindelijk volledig hernieuwd heeft, door haar te reinigen van de zonde, aldus Bettex. Dát is het werk van de Here Jezus Christus en zal besloten worden met “nieuwe hemelen en nieuwe aarde”. (o.a. Jesaja 65 : 17; 2 Petrus 3 : 13)

Hem op Zijn erewoord geloven

Het schepsel zou ten dienste staan van de Schepper van hemelen en aarde en Hem leren kennen, zowel uit Zijn Woord, als uit Zijn allesomvattende schepping. Dat is meteen het antwoord op de bekende vraag: waartoe zijn wij hier op aarde? In zijn boek “Symboliek der schepping”, spoort Prof. F. Bettex de naar zaligheid zoekende mens aan om het volgende ter harte te nemen:

“Weg met de platte verflauwingen van de heerlijke, door Gods Woord ons verkondigde eeuwige natuur! Laat ons de moed hebben om deze goedertieren Vader te geloven, wanneer hij er ons iets van zegt, hoe goed wij het eenmaal bij hem zullen hebben! Weg met de verdoemde inblazingen des duivels, dat dit altemaal beelden en allegories en gelijkenissen en spreekwijzen zijn! Deze eeuwige en almachtige God der waarheid is niet maar een arme en armoedige, winderige woorden- en frasenmaker als gij en ik! Laat ons hem op zijn erewoord geloven, ook al past het tienmaal niet in onze, zij het ook nog zo scherpzinnige theorieën en zedelijk-godsdienstige begrippen en voorstellingen!”

God spreekt de waarheid!

Tot slot deze quote: “De grond- en hoeksteen van alle Bijbelverklaring en Bijbeluitlegging moet zijn: God spreekt waarheid! Hij is waar ook dán, waar ik hem niet kan begrijpen, niet kan rijmen; Hij is oneindig warer met zijn moedige, poëtische, paradoxe, zich schijnbaar tegensprekende Woord, dan ik met mijn scherpzinnigste en meest prozaïsche verstand. Wanneer ik dát niet geloof, dan maak ik hem tot een leugenaar, enkel en alleen opdat mijn kleine wijsheid niet tekort zou schieten.”Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus hecht er grote waarde aan dat deze uitgave bewaard blijft én nog lang tot nut van veel gelovigen (en van degenen die dat willen worden) zal zijn. De spelling van dit boek is in de digitale versie enigszins aangepast aan ons huidige spelling.


Symboliek der Schepping en der Eeuwige Natuur – Bettex